Razem… w wielki świat

Opublikowano: środa, 27, luty 2019

Już drugi rok w naszej szkole realizowany jest projekt „Z Małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych  w szkołach w gminie Parzęczew”. W jego ramach odbywają się zarówno zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych, jak i dydaktyczno-wyrównawcze oraz terapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Są to m.in. zajęcia: z języka polskiego, matematyki, informatyki, języków obcych (angielski, niemiecki), nauk przyrodniczych („Kuźnia Talentów”), a także logopedia, socjoterapia i zajęcia terapeutyczne z elementami artreterapii.
Dodatkowe godziny pozalekcyjne dla uczniów oraz wyposażenie szkoły w środki biurowe, pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt multimedialny, wspierający realizację projektu to nie jedyne korzyści uczestnictwa w tym długoterminowym przedsięwzięciu.

Nauczyciele prowadzący zajęcia korzystają z autorskich materiałów metodycznych, służących rozwojowi wybranych kompetencji kluczowych i uwzględniających aktywne i atrakcyjne formy uczenia się oraz specyfikę środowiska edukacyjnego. A co najważniejsze –otrzymują wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów metodycznych. W okresie wrzesień 2018 – styczeń 2019  uczestniczyli w wielu kursach doskonalących:
•    kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (narzędzia i metody wspierające uczniów w rozwoju umiejętności, które pozwolą na osiągnięcie sukcesu w globalnym społeczeństwie);
•    rozwijanie zdolności logicznego myślenia, ozoboty (programowanie, czyli nauka najmłodszych poprzez zabawę i doświadczenie, rozwijająca myślenie logiczne i algorytmiczne, a co za tym idzie takie nawyki myślowe, które ułatwią im funkcjonowanie we współczesnym świecie);
•    praca z dzieckiem dyslektycznym (wiedza i praktyczne umiejętności niezbędne do organizowania w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią);
•    nowe metody nauczania matematyki (wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o ciekawe gry, zabawy dydaktyczne i różnorodne metody aktywizujące; nauczanie matematyki poprzez poznawanie i odkrywanie oraz wykorzystanie pomocy dydaktycznych do tworzenia interesujących zajęć i powtarzania materiału);
•    inteligencje wielorakie a style uczenia się (świadoma celowość indywidualizacji procesu nauczania, kompetencje każdego dziecka można i należy rozwijać, odpowiednio dobierając sposoby stymulowania jego rozwoju intelektualnego);
•    kształcenie umiejętności motywowania ucznia przez ocenianie (doskonalenie oceniania różnych form aktywności uczniowskich, wdrażanie oceniania kształtującego, wspierającego rozwój ucznia).
W lutym 2019 r. odbędą się jeszcze:
•    kurs doskonalący „Oswajanie matematyki, czyli praca z uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się”;
•    warsztaty pod nazwą „Dynamiczne wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie w gimnazjum”.
Zainteresowani nauczyciele skorzystali także z możliwości dofinansowania do studiów podyplomowych i podnieśli/podnoszą swe kwalifikacje w zakresie:
•    analizy zachowania (czerwiec 2018);
•    logopedii (styczeń 2019);
•    programowania i grafiki komputerowej (w trakcie studiów).

Tak więc realizacja projektu „Z Małych Szkół w Wielki Świat” to nie tylko różnorodne zajęcia z uczniami, ale także kształcenie i doskonalenie umiejętności nauczycieli. To ważne, bo ich kompetencje zawodowe i jakość kształcenia w dużej mierze decydują o sukcesach edukacyjnych i dalszym życiu uczniów.
                                                                                                       

Koordynator szkolny i nauczyciele uczestniczący w projekcie

 

Odsłony: 614