Prawa i obowiązki

1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,
c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w zespole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły , a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
f) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
g) sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów oraz znajomości zasad oceniania,
h) powiadamiania go terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
i) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa ,terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,
j) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
k) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole,
l) posiadania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz korzystania z nich w czasie przerw,
ł) swobodnego stroju w następujących sytuacjach: dyskoteki, wycieczki, akcje porządkowe i inne – za zgodą dyrektora,
m) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
n) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych,
o) udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.

2. Uczeń ma obowiązek:
a) uczęszczać na zajęcia lekcyjne oraz wybrane pozalekcyjne, przestrzegając ich planu i czasu rozpoczęcia,
b) w razie spóźnienia przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia,
c) systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace domowe zlecone przez nauczyciela,
d) podczas zajęć zachować należytą uwagę i stosować się do poleceń nauczyciela,
e) przekazać wychowawcy od rodziców pisemnego usprawiedliwienia nieobecności w szkole, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca (w usprawiedliwieniu należy podać przyczyny absencji),
f) zmieniać obuwie na terenie szkoły,
g) dbać o schludny, stosowny do wieku i miejsca wygląd (zakaz makijażu, farbowania włosów, malowania paznokci, noszenia zbyt skąpej odzieży),
h) przestrzegać zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych oraz zakazu nagrywania, filmowania i wykonywania zdjęć w otoczeniu szkolnym bez zgody dyrektora szkoły,
i) przestrzegać zasad współżycia społecznego:
• okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym uczniom,
• dbać o piękno mowy ojczystej, a przede wszystkim nie stosować wulgaryzmów,
• przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,
• szanować poglądy i przekonania innych,
• szanować wolność i godność drugiego człowieka,
• dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów (nie stosować używek, zachowywać higienę osobistą),
j) podporządkować się zarządzeniom dyrektora i poleceniom nauczycieli,
k) dbać o honor szkoły i podtrzymywać jej tradycje (m.in. uczestnictwo w uroczystościach szkolnych),
l) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.

Odsłony: 2807