Projekt "Lepszym być" - zakończony

Projekt "Lepszym być!" skierowany jest do wszystkich uczniów klas I - III szkoły podstawowej zlokalizowanej w gm. Parzęczew, tj. Szkoły Podstawowej w Chociszewie oraz Szkoły w Parzęczewie.

W ramach projektu doposażono dwie placówki oświatowe - zakupiono m.in. komputery oraz gry dydaktyczne, książki, zestawy ćwiczeń, układanki edukacyjne, oprogramowania komputerowe oraz sprzęt do gimnastyki korekcyjnej. Przewidziano 5 rodzajów zajęć dodatkowych:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (SP Chociszew),
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo (SP Parzęczew)
W poszczególnych zajęciach dodatkowych brały udział te dzieci, u których zdiagnozowano określony problem. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów w danej dziedzinie raz w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej.

Odsłony: 2541