Projekty ekologiczne

Projekt pn. "Odnawialna energia dla klimatu i bioróżnorodności – utworzenie ogródka dydaktycznego przy Gimnazjum w Parzęczewie" skierowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjum w Parzęczewie, uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie oraz dzieci z punktu przedszkolnego „PLASTUŚ".

Zajęcia proponowane w programie dla uczniów klas I – III oraz IV – VI Szkoły Podstawowej ujęte będą w bloki tematyczne, m.in: „Jesień wokół nas", „Chrońmy Ziemię – nasz dom", „Skały i minerały naszego regionu", „Zanieczyszczenia gleby" czy „Owady pożyteczne i szkodniki". Realizacja programu, wynikająca z podstawy programowej, pozwoli na urozmaicenie zajęć poprzez bezpośredni kontakt uczniów z naturą. Temat przewodni projektu, czyli „Odnawialne źródła energii" oraz pozytywne oddziaływanie ogrodu mają rozwijać chęć aktywnego poznania najbliższego środowiska, jego walorów przyrodniczych, a także zagrożeń. Powstała w wyniku realizacji zadania „Zielona klasa" wraz z roślinnością wokół niej, poprawią nie tylko wygląd otoczenia budynku szkoły, ale także stworzą mikroklimat pełen różnorodnych gatunków drzew i krzewów przyjaznych człowiekowi. Ciekawy przyrodniczo zakątek usiany m.in. kasztanowcami, berberysami, brzozami, krzewuszkami czy świerkami stworzy atmosferę pobudzającą kreatywność uczniów i nauczycieli. Bogactwo roślin ogródka dydaktycznego stanie się również siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt, wyzwalając jednocześnie wśród gimnazjalistów, ale również wśród przedszkolaków oraz uczniów sąsiadującej Szkoły Podstawowej aktywność badawczą oraz ciekawość świata przyrody. Dzięki podziałowi na 3 strefy tematyczne będzie on wspaniałym zapleczem do realizacji programu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Pierwsza strefa „Rekreacyjna" wyposażona będzie m.in. w wiatę, stoły, ławy oraz drewniane słupy do zawieszenia siatki. W drugiej strefie pn. „Ścieżka dydaktyczna" znajdą się: stacja pogody, tabliczki do znakowania roślin, zegar słoneczny, gra terenowa „Kółko i krzyżyk", dendrofon, ścieżka zmysłów czy wiatromierz. Strefę ozdobi również skalniak wykonany ze skał z naszego regionu przez uczniów Gimnazjum. Natomiast strefa trzecia „Zielony ogródek" będzie składała się z ogródków uprawnych i wyposażona będzie w narzędzia ogrodnicze oraz kompostownik. Ponadto, w ramach projektu zostaną zakupione ciekawe pomoce dydaktyczne, które zostaną wykorzystane w trakcie realizowanych zajęć. Wartość projektu opiewa na kwotę 45 900,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚIGW w Łodzi wynosie 39 300,00 zł, a pozostałą kwotę stanowić będzie darowizna Rady Rodziców przy Gimnazjum w Parzęczewie - 500,00zł, Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima - 500,00zł, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola - ok 400,00zł, firmy „JUWI" Energia Odnawialna sp. z o. o. - 4 000,00zł oraz wkład własny Gminy Parzęczew. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 31.10.2013 r.

Drugim projektem o łącznej wartośc 50 000,00 zł., który otrzyma dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł., plus wkład własny Gminy Parzęczew 4 500,00 zł oraz darowizna firmy „ALWIKOR" Aleksander Ostrowski 500,00 zł jest utworzenie nowej ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie. Planowana ekopracownia będzie pracownią nowoczesną wyposażoną m.in. w tablicę interaktywną wraz w projektorem, zestaw komputerowy, kamerę mikroskopową oraz szereg atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, których wykorzystanie pozwoli uczniom naszej placówki rozbudzić ciekawość i zainteresowanie światem przyrody. Ponadto, pomieszczenie przyszłej ekopracowni przejdzie remont generalny. W ramach prac remontowych planuje się odnowienie ścian i sufitu, wymianę drzwi wejściowych, modernizację instalacji hydraulicznej oraz instalacji elektrycznej, w tym wymianę oświetlenia. W oknach zostaną zamontowane nowe rolety tkaninowe, a stare meblościanki zostaną zastąpione nowymi, pojemnymi szafami, które nadadzą estetyczny wygląd pomieszczeniu. Ekopracowania zostanie również wyposażona w pojedyncze ławki i krzesła o regulowanej wysokości, co z pewnością ułatwi pracę w grupach i korzystanie z pracowni dzieciom w różnym wieku i różnego wzrostu. Projekt „Odpowiedzialni za Ziemię uczniowie Szkoły Podstawowej w Chociszewie Szkoły Filialnej w Parzęczewie" (obecnie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie) to również ciekawe tematy z dziedziny edukacji ekologicznej, liczne konkursy, zajęcia terenowe, akcje proekologiczne oraz wycieczka do rezerwatu przyrody. Głównym mottem programy realizowanego z wykorzystaniem nowej ekopracowni będą słowa Floriana Plita „Mamy tylko jedną ziemię, a jej przyszłość zależy (...) od każdego z nas." Dlatego też, zajęcia których realizacja ruszy już na początku roku szkolnego 2013/2014, będą miały na celu wzbudzenie wśród uczniów świadomości ekologicznej, uczenie ich szacunku dla przyrody i potrzeby jej ratowania. Projektem zostanie objętych 171 uczniów Szkoły Podstawowej. W pracowni przeprowadzone będą następujące zajęcia:

- zajęcia dydaktyczne z przyrody 15 godzin tygodniowo dla klas IV-VI

- zajęcia dydaktyczne z techniki 4 godziny tygodniowo dla klas IV-V

- zajęcia dydaktyczne z matematyki 8 godzin tygodniowo dla klas IV-V

- zajęcia nauczania zintegrowanego 4 godziny tygodniowo dla klas II i III

- zajęcia pozalekcyjne z edukacji ekologicznej – 2 godziny tygodniowo.

Jesteśmy pewni, że dzięki odnowionej, bogato wyposażonej i nowoczesnej ekopracowni oraz zaangażowaniu nauczycieli wykorzystujących aktywne metody nauczania w oparciu o technologie informacyjną cel ten zostanie osiągnięty! Prace w ekopracowni ruszyły już w wakacje, a planowany termin ich zakończenia to 20.12.2013 r.

Realizacja projektów ekologicznych nie byłaby możliwa bez wsparcia WFOŚiGW w Łodzi. Więcej informacji o możliwościach dofinansowania ze środków WFOŚiGW na stronie: www.wfosigw.lodz.pl.

Ewa Maślińska

 

Odsłony: 3609