Projekty


 

Zajęcia wyrównawcze – język polski (uczniowie klas II, III gimnazjum)

 

Zajęcia te są skierowane do uczniów, którzy z różnych powodów mają problemy z nauką języka polskiego. Ich celem jest wyrównywanie braków i niedociągnięć, pomoc w opanowaniu bieżących treści programowych, przezwyciężenie niechęci do systematycznej pracy, pokazanie, że małymi krokami, ale konsekwentnie można osiągnąć wiele. Niewielka  liczebność uczestników podczas zajęć pozwala na dotarcie nauczyciela do każdego ucznia, udzielanie mu wsparcia, dodatkowych wskazówek i wyjaśnień w przypadku najmniejszych problemów. Także sukcesy ucznia łatwo zauważyć, a więc tym łatwiej mu pokonać blokady i uwierzyć we własne możliwości Uczniowie pracują różnymi metodami, są aktywni, korzystają z bogatej oferty pomocy dydaktycznych (programów multimedialnych, słowników, ćwiczeń), także zakupionych w ramach projektu. Preferują pracę w grupie, chętnie prezentując jej wyniki. Czytają ze zrozumieniem, interpretują teksty literackie, układają teksty użytkowe, utrwalają zasady pisowni i ćwiczą ortografię, rozwiązują testy egzaminacyjne. Podczas zajęć uczą się także odpowiedzialności, współdziałania w grupie, doskonalą pamięć, rozwijają zdolność koncentracji uwagi, logicznego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków. Po półrocznej pracy z uczniami można zauważyć zwiększoną motywację do działania oraz lepsze wyniki uzyskiwane na lekcjach. Uczniowie chętniej i łatwiej się komunikują, także odważniej mówią zarówno o swoich sukcesach, jak i problemach.

 

 

 

 

Zajęcia rozwijające – język angielski (uczniowie klas II,  III gimnazjum)

 

Ich głównym celem jestrozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów językiem angielskim, szczególnie w sytuacjach komunikacyjnych. Zakres tematyczny nawiązuje do realizowanej w gimnazjum podstawy programowej. Kładziemy jednak nacisk na poszerzanie słownictwa i komunikację skoncentrowaną na rozwiązywaniu problemów. Wykorzystujemy do tego autentyczne materiały źródłowe i oryginalne nagrania w języku angielskim. Dzięki aktywowaniu różnych form wypowiedzi (panel dyskusyjny, dialogi, dubbing) skuteczniej rozwijane są sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia i czytania uczestników, łatwiej i szybciej przyswajają oni nowe zagadnienia gramatyczne, które doskonalą wypowiedź ustną orazwzbogacają słownictwo z zakresu wybranych zagadnień (tematycznie). Podczas zajęć poznawanie elementów kultury wybranych krajów anglojęzycznych odbywa się dzięki aktywności uczniów niemal „bezboleśnie” – uczniowie są zaangażowani, otwarci i ciekawi świata. Tak więc rozmawiamy, śpiewamy, odkrywamy, prezentujemy – indywidualnie, w parach, w grupach, zbiorowo. Kilkumiesięczna praca z uczestnikami zauważalnie wzmocniła ich samoocenę, pewność siebie i rozbudziła wiarę we własne możliwości językowe.

 

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze – język angielski(uczniowie klas II gimnazjum)

 

Mają na celu wyrównywanie braków edukacyjnych poprzez pozytywne doświadczenia z nauką języka oraz zmniejszenie bariery językowej spowodowanej brakiem wiary we własne możliwości i zaległościami z lat poprzednich.Wykorzystujemy proste teksty do poszerzania słownictwa i rozmowy na ich temat. Korzystamy z językowych gier planszowych.(word bingo, verb bingo) i poprzez zabawę utrwalamy powtarzane zagadnienia. Rozumienie tekstów pisanych, słuchanych, reakcji językowej łączymy z używaniem języka w sytuacjach życia codziennego i tworzeniem własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

 

 

 

 

Zajęcia rozwijające – język niemiecki (uczniowie klasII, III gimnazjum)

 

Zajęcia rozwijające kompetencje z języka niemieckiego to projekt mający na celu poszerzanie wiedzy dotyczącej umiejętności językowych, jak i bogaceniu znajomości kultury i obyczajów krajów niemieckojęzycznych. Szczególnie ważne jest rozwijanie u uczniów umiejętności zintegrowanych takich jak: słuchanie, czytanie i pisanie w języku obcym. To umiejętności kluczowe, niezbędne do prawidłowej komunikacji, zarówno ustnej jak i pisemnej. Zajęcia te opierają się także na nauce poprzez zabawę – gry edukacyjne, które przeplatają trudniejsze partie materiału, stwarzają możliwości swobodniejszej metody nauki. Jednym słowem: dla każdego coś dobrego. Język niemiecki wcale nie taki trudny, jak można by sądzić. Doskonale obrazuje to niemieckie przysłowie: ,,Übungmacht den Meister”.

 

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze – matematyka (uczniowie klas II, III gimnazjum)

 

Głównym celem dodatkowych zajęć pozalekcyjnych jest wyrównanie braków edukacyjnych z matematyki z zakresu szkoły podstawowej oraz gimnazjum, poprawa wyników nauczania i wyników egzaminu gimnazjalnego, a ponadto motywowanie do systematycznej i wytrwałej pracy oraz wdrażanie do samooceny. Praca odbywa się w małych grupach, metodami aktywizującymi, zadania są indywidualizowane. Uczniowie pracują chętnie, choć pokonywanie matematycznych barier wymaga od nich samozaparcia i wysiłku. Gimnazjaliści korzystają z tablicy interaktywnej i programów multimedialnych oraz tradycyjnych ćwiczeń, kart pracy, podręczników.

 

 

 

 

Zajęcia rozwijające – matematyka(uczniowie klasy VII)

 

Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji, dlatego umożliwienie uczniom wejście w rolę badacza i odkrywcy, który globalnie patrzy na otaczającą go rzeczywistość, to główny cel zajęć rozwijających z matematyki.

 

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją, a realizowane podczas zajęć rozwijających to:

 

  • umiejętność sprawnego liczenia, znajomość miar i struktur;
  • znajomość głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej;
  • rozumienie terminów i pojęć matematycznych;
  • świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź;
  • umiejętności stosowania głównych zasad i procesów matematycznych w codziennych sytuacjach prywatnych i zawodowych;
  • umiejętność śledzenia i oceniania ciągów argumentów;
  • zdolność rozumowania w matematyczny sposób;
  • umiejętność komunikowania się językiem matematycznym;
  • umiejętność korzystania z odpowiednich pomocy.

 

Realizacjanaszych zajęć to nie tylko przekazywanie uczniom określonych treści, ale również stworzenie optymalnych warunków do samodzielnego myślenia, kojarzenia, abstrahowania, tworzenia analogii, odwoływania się do własnych doświadczeń i wiedzy. Priorytetem podczas pracy jest aktywny udział uczniów oraz wykorzystanie nowoczesnej technologii informacyjnej – monitora dotykowego LED.

 

Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zmierzyć się z ciekawymi zadaniami matematycznymi umieszczanymi  na portalach społecznościowych np.: Facebook czy Yotube typu Top-Niusy. Logiczne myślenie i wiedza matematyczna spowodowała, że dzieci mogły zweryfikować błędne komentarze użytkowników portalu. Uczniowie rozszerzali swoją wiedzę np.: wykonując Sito Erystotenesa – związane z liczbami pierwszymi i złożonymi. Rozwiązywali i brali udział w konkursie Sudoku, który cieszył się dużą popularnością wśród społeczności szkolnej. Matematyka to również część naszego codziennego życia. Uczniowie obliczali obniżki i podwyżki cen towarów oraz przygotowywali określony roztwór soli, który  może się przydać  podczas przygotowania ogórków konserwowych. Potęgi dały uczniom wyobrażenie jak szybko rozmnażają się bakterie.

 

 

 

 

„Kuźnia talentów” (uczniowie klas II, III gimnazjum)

 

Innowacyjny program z elementami biologii, chemii, fizyki i geografiiopiera się na  metodzie eksperymentu. Uczniowie samodzielnie doświadczając, najlepiej rozumieją i zapamiętują. Eksperymentowanie rozwija kreatywność. Zabawa w naukowca, laboranta to świetny sposób na zdobywanie nowej wiedzy, korelowanie wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych. Postrzeganie ogólne, globalne poprzez działania drobne, lokalne jest kluczem do sukcesu. Praca odbywa się w małych grupach, poza lekcjami np. w soboty, a tym samym stwarza lepszą atmosferę wspólnego działania. Uczniowie nawet nie odczuwają, że planując i wykonując doświadczenia, uczą się. Wyznaczanie gęstości ciał czy też siły wyporu, albo „bieg na orientację” i wyznaczanie wysokości względnej górki parzęczewskiej budzi wiele emocji. Kolejnym ważnym argumentem za tego rodzaju zajęciami przemawia fakt wzajemnego nauczania. Uczniowie są zaskoczeni, ile posiadają informacji na określony temat, nie zaglądając do podręcznika. Ile wiadomości i umiejętności zdobytych na biologii, chemii, fizyce czy geografii, mogą zastosować właśnie na tych różnych lekcjach, wymiennie. Zauważają, że procesy zachodzące w otaczającym środowisku, w organizmach żywych, nie są oderwanymi od rzeczywistości, są zależne od siebie i wzajemnie się opisują/wyjaśniają. Uczniowie chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Odkrywają swoje nowe uzdolnienia, swoje mocne strony. Integrują się i świetnie planują swój czas, aby znaleźć wolne chwile na dodatkową naukę czy zabawę z nauką, jak również na inne formy aktywności. Są ekspresyjni, odważni w wystąpieniach publicznych, zmotywowani, aktywni. Budują się nowe lepsze relacje z nauczycielami, których podopieczni poznają od strony prywatnej.

 

 

 

 

Zajęcia logopedyczne (uczniowie z klas VII oraz II, III gimnazjum)

 

Placówka szkolna jest miejscem harmonijnego rozwoju psychofizycznego i społecznego. Uczniowie mający trudności z wymową lub prawidłowym wybrzmiewaniem poszczególnych głosek są często narażeni na niepowodzenia podczas tego rozwoju. Utrudniona jest bowiem interpersonalna komunikacja werbalna.Terapia logopedyczna ma na celu usunięcie lub złagodzenie skutków tych zaburzeń.Podczas terapii wykorzystywane są nie tylko tradycyjne pomoce logopedyczne, ale i nowoczesnenarzędzia wspomagające,profesjonalne programy multimedialne oraz najrozmaitsze gry i zabawy logopedyczne.

 

 

 

 

Zajęcia socjoterapeutyczne (uczniowie klas VII oraz II gimnazjum)

 

Podczas realizacji zajęć socjoterapeutycznych młodzież uczy się się rozpoznawać i wyrażać emocje poprzez stworzenie możliwości odreagowania napięć. Poznaje także swoje mocne strony oraz rodzaje ludzkich zachowań. W trakcie spotkań zaspokajane są niezwykle istotne potrzeby uczestników zajęć takie jak: poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, aktywności i twórczości. Uczniowie rozwijają umiejętności asertywne, uczą się mówienia „nie” oraz wyrażania własnego zdania na konkretny temat w sposób, który nie rani  i nie obraża innych. Ponadto celem nadrzędnym zajęć jest kształtowanie osobowości oraz wspieranie i stymulowanie rozwoju społecznego młodzieży. Wywieranie na nie takiego wpływu, by umiała współżyć z ludźmi, by radziła sobie z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia emocjonalnego. Takie zajęcia dla naszych uczniów to szansa na wzbogacanie siebie o nowe doświadczenia, to sprzymierzeniec konstruktywnych zmian w zachowaniu i postawach wobec siebie i drugiego człowieka.

 

 

 

 

Zajęcia terapeutyczne z elementami arteterapii dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych(uczniowie klasy III gimnazjum)

 

Zajęcia z elementami arteterapii odnoszące się do wykorzystania sztuki w celach diagnostycznych i terapeutycznych:

 

1)      pomagają zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych;

 

2)      wpływają na rozwój zdolności, które mają urzeczywistnić pragnienia;

 

3)      uzewnętrzniają myśli i emocje;

 

4)      pozwalają spojrzeć na uczucia z bliska oraz pomóc w zrozumieniu ich przez innych;

 

5)      wydobywają siłę oraz energię, które wspierają uczniów we własnym rozwoju.

 

Uczestniczący w zajęciach nie są artystami. Ważny jest sam proces tworzenia. Ekspresja plastyczna uczestników jest podczas zajęć spontaniczna, wynika bezpośrednio z ich spostrzeżeń, przeżyć. Pobudzana jest twórcza aktywność – rysowanie, malowanie, modelowanie, wydzieranie, wycinanie, szkicowanie. Uczeń poprzez wykonywanie rozmaitych czynności doskonali swoje umiejętności manualne i ruchowe, poznaje nowe sposoby widzenia, dzięki czemu jest w stanie sam ocenić i interpretować nowe zjawiska pojawiające się w jego świecie. Nie boi się rozmawiać i uśmiechać, nie obawia się krytyki i oceny, ma poczucie bezpieczeństwa i pozytywne wsparcie.

 

 

 

 

Zajęcia rozwijające „Programowanie” (uczniowie klas II i III gimnazjum)

 

Spotkania podzielone zostały na dwie części. W pierwszej uczniowie poznali podstawy programowania w języku C++ (takie jak zmienne, stałe, instrukcje warunkowe, pętle, metody, klasy itd.), zdobyli umiejętność posługiwania się edytorem Code::Blocks w stopniu, który umożliwi im pisanie pierwszych programów. W drugiej części skorzystają z narzędzia AppInventor, który pozwala na tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne – telefony oraz tablety. Zajęcia z programowania to uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej. Nie bez znaczenia jest tu fakt ciągle rosnącego zainteresowania młodzieży rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami dostępu do informacji i komunikowania się, w tym umiejętności programowania. Zadania nauczyciela prowadzącego zajęcia to wspomaganie uczniów w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań, wyznaczanie nowych kierunków i rozbudzanie wiary we własne możliwości i osiągnięcie sukcesu.

 

 

 

 

Zajęcia rozwijające „Grafika i tworzenie strony internetowej”(uczniowie klas VII i II gimnazjum)

 

W pierwszej części uczniowie uczyli się podstawowych funkcji programu do grafiki komputerowej GIMP. Jest bezpłatnym narzędziem służącym do tworzenia i obróbki grafiki w postaci cyfrowej. Można przy jego użyciu tworzyć grafikę, zmieniać rozmiary obrazów, wycinać fragmenty zdjęć, dokonywać różnych operacji na kolorach, łączyć obrazy, stosując warstwy. Pozwala tworzyć grafikę rastrową od podstaw, a także modyfikować gotowe rysunki i zdjęcia, stosując filtry, warstwy, maski dodając różne efekty.W drugiej części poznają podstawowe zasady tworzenia stron www – język html w programie Notepad++. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, Są otwarci, zaangażowani, kreatywni, stają się „poszukiwaczami i odkrywcami”. To bardzo cenne, bo kompetencje informatyczne są kluczowe dla ich przyszłości, dla udziału w społeczeństwie i gospodarce. Pomagają w opanowaniu innych kompetencji kluczowych, np. porozumiewania się, umiejętności językowych czy podstawowych umiejętności w matematyce i przedmiotach przyrodniczych.

 

 

 

 

 

 

Podsumowując, warto dodać, że w ramach projektu zostały zakupione najrozmaitsze pomoce dydaktyczne do wszystkich zajęć:programy multimedialne, książki, słowniki, ćwiczenia, gry i zabawy edukacyjne oraz niezbędne artykuły biurowe. Pracownię komputerową wyposażono w nowoczesny sprzęt. Zakupiono także dwie tablice interaktywne. Poza tym wielu nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Projekt „Z Małych Szkół w Wielki Świat”  realizowany będzie do lipca 2019r.

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele Prowadzący

 

Koordynator projektu Małgorzata Gosińska

 

 

Odsłony: 5475